VVE

opwaarde

Bewonerscollectieven ontwikkelen verduurzamingsplannen voor hun waardevolle woon- en werkcomplexen

De gemeente Den Haag begeleidt Verenigingen van Eigenaren bij het beheer, onderhoud en verduurzaming van hun huisvesting. Naast deze VVE’s bleek ook bij woon- en werk collectieven als woongroepen en coöperaties van eigenaren behoeft aan begeleiding.

KBnG heeft in samenwerking met de gemeente Den Haag een programma ontwikkeld dat goed past bij de vaak uiteenlopende vragen en bijzondere gebouwen van deze woon- en werk gemeenschappen.
Het gaat ons daarbij om veel meer dan energie. Alle facetten van wonen en/of werken in een collectief verband kunnen aan de orde komen. Het initiatief daartoe ligt altijd bij de bewoners. Onze rol is er voor te zorgen dat bewoners goede opdrachtgevers worden, zowel voor zich zelf als voor de bedrijven die hen helpen. Daar is voldoende kennis voor nodig van al de vraagstukken die rond verduurzaming spelen. Dit helpt hen een gezamenlijke doelstelling te formuleren en hun gebouw en omgeving stap voor stap vrij van fossiele energie te maken en duurzaam te ontwikkelen en beheren.
Inmiddels werken wij aan een duurzame toekomst met een 10 tal verenigingen. Hieronder zijn uiteenlopende wooncomplexen als de monumentale Papaverhof, de coöperatie Segbroekhof en de nieuwe coöperatie Roggeveenstraat.

Actieve bewoners en hun belangen

Door een combinatie van beperkte kennis, de flink beladen agenda’s van vrijwillige bestuurders en financiële beperkingen van wooncollectieven, komt het vaak niet van visies en meerjarenplannen. Gunstige factoren voor verduurzaming zij de sterke motivatie voor duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, het willen beheersen van woonlasten en de mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid. De economische en erfgoedwaarden van het vastgoed zijn kansrijke uitgangspunten.

Duurzaam renoveren en transformeren

De energie- en klimaatconcepten die bij deze gebouwen passen zijn een gebalanceerde mix van partiële isolatie en energiebesparing, aandacht voor wooncomfort, bouwfysica en duurzame energievoorzieningen. Uitbanning van fossiele en vervuilende bronnen wordt gecomibineerd met de uitwerking van andere thema’s waar de bewoners in geïnteresseerd zijn. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal het lukken grote slagen te maken of in stappen toe te werken naar een toekomstbestendige situatie.