kbng heeft zich ontwikkeld tot specialist in duurzaam gebruik, hergebruik en nieuwbouw. Als architect kijk je niet alleen naar het programma, vormgeving, ruimtelijkheid, maar ook naar waardevastheid. Dàt is duurzaamheid op lange termijn: laag energieverbruik, makkelijk te exploiteren, comfortabel te gebruiken. Schijnbaar verschillende vakgebieden die bij ons samenkomen in één bedrijf.

Miel Karthaus en Martijn de Gier zijn partners in kbng. Zij vullen elkaar aan en houden elkaar scherp. Dankzij het netwerk is alle kennis paraat, zonder deze in huis te hebben. Zo kunnen we klein blijven en breed inzetbaar zijn. Kennisuitwisseling staat hierbij voorop, zodat iedereen groeit en verbreedt.

Bureauprofiel

Partners

Uw opgave

Als u een ingewikkelde opgave heeft waar veel uiteenlopende zaken tot een vanzelfsprekend geheel samen gebracht moet worden. Herbestemming, energiebeheersing, oud- of nieuwbouw, stedebouw of monumentaal, in onze manier van ontwerpen gaat het om al die aspecten tegelijk. Een kleine of grote opgave is niet van belang. Het gaat erom een complexe vraag met eenvoud te beantwoorden. Daar worden wij vrolijk van.

Zeer energiezuinig en duurzaam gebouw

kbng heeft zich ontwikkeld tot dé specialist in duurzaam (her)gebruik. Naast kennis van de vele duurzame technieken onderscheiden wij ons door onze klimaattechniek WarmBouwen® . Hiermee kunnen wij voor nagenoeg elke opgave een geheel of bijna geheel energie-neutrale oplossing bieden. Zónder dat dit schade doet aan gebouw of monument. Zónder eisen aan het onderhoud. Zónder beperkingen aan het gebruik van het gebouw.

Gezond, comfortabel én energiezuinig

De eerste functie van een gebouw is een gezond en comfortabel klimaat aan haar gebruikers bieden. Dat gebouw moet zichzelf gemakkelijk en tegen geringe kosten in stand kunnen houden en zich kunnen aanpassen aan de veranderingen in gebruik. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat het gebouw niet langer afhankelijk is van fossiele energie. Stoken, daar zijn wij aan voorbij.

Ontspannen

Een ontwerp, een gebouw, kan een ontspannen relatie tussen binnen en buiten krijgen. Daarbij is:

 • transparantie geen kwestie van dubbele of driedubbele beglazing. Het gaat om de verhouding open en dicht.
 • Isolatie is geen doel, het is een middel, en met mate te gebruiken.
 • Comfort, gemak en binnenklimaat betekenen de vrijheid om ramen en deuren te openen.
 • Gevel is geen hermetische scheiding tussen binnen en buiten, maar het opnemen en afgeven van vocht, lucht en warmte.

Miel Karthaus architect

miel-karthaus

‘Ontwerpen is in de eerste plaats opruimen: de dingen benoemen en in een nieuwe orde plaatsen’.
‘Een gebouw moet ruimte maken; niet innemen’.
‘Ruimte is potentie; de verwachting dat er iets kan’.

Martijn de Gier architect

martijn-de-gier‘Het maken van een plek, waar je je thuis voelt, staat voorop. Dat vraagt soms om een groot gebaar, meestal niet. Het is zoeken naar die ingreep, die geste die de plek definieert, waardoor een nieuwe context ontstaat.’

Bij nieuwbouw en verbouw is het wijs om de energiehuishouding, het comfort én het binnenmilieu direct mee te nemen. Deze worden direct beïnvloed door de architectuur en bouwwijze. Architectuur is niets meer of minder dan het maken van een veilig en comfortabel binnenmilieu, dat goed functioneert én betaalbaar is. Duurzaamheid betekent meer dan energiezuinigheid, het is betekent ook houdbaarheid. Daarom zien wij elke opgave als een integrale opgave, waarin energie, functionaliteit en esthetiek samenkomen.

Wij kijken met een architectonisch oog naar deze opgaven, zoeken naar het hoogste rendement op de investering: behoud van het goede, verbetering waar mogelijk.

Indien vereist werken wij samen met specialisten op het gebied van BREEAM, CO2-uitstoot, bouwfysica, bouwhistorie. Hiermee bieden wij de mogelijkheid om in één onderzoek alle aspecten te beoordelen. Denk hierbij aan:

 • Inventarisatie monumentwaarden;
 • Inventarisatie koudebruggen;
 • Opsporen bouwfysische defecten;
 • Ruimtelijke mogelijkheden;
 • Programmatische mogelijkheden;
 • Reductie energieverbruik;
 • Verbetering binnenklimaat (vocht, ventilatie, temperatuur, allergene factoren);
 • Reductie schimmels en rotting;
 • Architectonische mogelijkheden;
 • Installatie-advies;
 • EPA/EPG-waardering;
 • BREEAM-advies.

Een bijzondere opgave

Als Vereniging van Eigenaars staat u voor een bijzondere opgave: de wil om te verduurzamen is bij iedereen aanwezig, de (financiële) mogelijkheden niet altijd. Daarom hebben wij, onder meer in samenwerking met de gemeente Den Haag, een programma ontwikkeld dat goed past bij de uiteenlopende vragen van woon- en werkgemeenschappen.

Hierbij gaat het om veel meer dan energie. Alle facetten van wonen en/of werken in collectief verband kunnen aan de orde komen. Het initiatief ligt daarbij altijd bij de gebruikers/eigenaars. Onze rol is ervoor te zorgen dat deze goede opdrachtgevers worden, zowel voor zichzelf als voor de bedrijven die hen helpen te verduurzamen.

Daar is kennis van alle vraagstukken rondom verduurzaming nodig. Bij ons en bij de gebruikers. Dit helpt hen een gezamenlijke doelstelling te formuleren en hun gebouw en omgeving stap voor stap vrij van fossiele energie te maken en duurzaam te ontwikkelen en te beheren.

Actieve bewoners en hun belangen

Dor een combinatie van beperkte kennis, de flink beladen agenda’s van vrijwillige bestuurders en de financiële beperkingen van collectieven en verenigingen, komt het vaak niet van visies en meerjarenplannen. Gunstige factoren voor verduurzaming zijn een sterke motivatie voor duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, het willen beheersen van de woonlasten én de mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid. De economisch en eventuele erfgoedwaarden van het vastgoed zijn kansrijke uitgangspunten.

Duurzaam renoveren en transformeren

De energie- en klimaatconcepten die wij ontwikkelen zijn een gebalanceerde mix van partiële isolatie en energiebesparing, aandacht voor het wooncomfort, de bouwfysica en duurzame energievoorzieningen. Uitbanning van fossiele en vervuilende bronnen wordt gecombineerd met de uitwerking van andere thema’s die de interesse van de gebruikers hebben. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal het lukken grote slagen te maken, of juist in stappen toe te werken naar een toekomstbestendige situatie

Geheel en delen

Omdat elke eigenaar een aandeel in de VVE heeft, maar volledig eigenaar is van zijn eigen woning worden de energie- en klimaatconcepten altijd opgesplitst in algemene en individuele zaken. Onderlinge afhankelijkheid wordt duidelijk in beeld gebracht. Zo is het voor de individuele eigenaar mogelijk om aan te haken bij de aanpak van de VVE, of een eigen tempo aan te houden. Hierbij houdt deze controle over zijn eigen financiën, comfort en snelheid.

Voor particulieren en VVE’s is een energie-advies de eerste stap. Daarna begint het pas. Om het makkelijk te maken participeert kbng in Balanshuis. Zo kunnen wij alles aanbieden: advies, engineering, selectie van de uitvoerende partijen, begeleiding van de uitvoering of de uitvoering zelf.

Balanshuis kijkt nuchter naar de opgave voor energiebesparing bij bestaande woningen. Daarom leveren we maatwerk op basis van de volgende vier leidende principes:

1] respect voor bestaande waarde

Balanshuis respecteert de bestaande waarde van de woning: architectuur en kwaliteit van de wijk, maar ook de bouwkundige elementen van iedere woning. Alleen dat wat energiebesparing blokkeert, pakken we aan.

2] u bepaalt

Om een woning energieneutraal te maken, is er meer nodig dan alleen het dak te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Energieneutraal vraagt om een evenwichtig pakket van maatregelen. Balanshuis geeft inzicht in de samenhang van alle maatregelen en daarna bepaalt u als bewoner wat er gedaan wordt en wie dat uitvoert. Balanshuis adviseert en als u dat wilt, voeren we onze voorstellen ook uit.

3] stapsgewijs

We werken stapsgewijs, waarbij op iedere stap een vervolg kan komen totdat de woning energieneutraal is. Alle stappen kunnen in één keer uitgevoerd worden, maar u bepaalt hoever hoe gaat en of u later nog vervolgstappen wilt.

4] iedere woning apart

Iedere woning is anders. Niet alleen omdat iedere bewoner anders is, maar ook omdat iedere woning een andere geschiedenis heeft en op een andere plek ligt. Daarom is er niet maar één manier om alle woningen aan te pakken richting energieneutraal. Balanshuis bekijkt iedere woning apart.

energie-advies

Op basis van uw woning, wensen en mogelijkheden wordt door balanshuis een energie-advies opgesteld waarin wordt beschreven hoe de woning verduurzaamd kan worden. Van kleine maatregelen tot volledig loskoppelen van het fossiel gasnet. Onze aanpak leidt tot lagere kosten en een hoger comfort.

Alle maatregelen die – in onderlinge samenhang – kunnen leiden tot een (bijna)energie-neutrale woning worden in ogenschouw genomen. Daarbij wordt met behulp van de PHPP-methode de bestaande energiebalans van de woning doorgerekend en verschillende maatregelen in samenhang bekeken. Indien mogelijk worden verschillende scenario’s beschreven, zodat duidelijk wordt hoe stapsgewijs verduurzaamd kan worden.

De bouwkundige en installatietechnische maatregelen worden voor realistische scenario’s van kostenramingen voorzien. Indien bekend worden hier ook nationale, regionale en lokale subsidies in meegenomen. Dan gaat het om een raming, niet om een offerte. Pas na definitieve keuze van de maatregelen en eventueel een aanvullende bouwkundige opname wordt een offerte opgesteld door ons, of aangevraagd bij derden. Of beide natuurlijk.

Onder meer deze projecten gingen u voor:

opwaarde: advisering aan Haagsche Wooncollectieven, in samenwerking met en in opdracht van de gemeente Den Haag.

Boerderij De Grote Hoeve: Advisering en realisatie van een bijna-energieneutrale boerderij, met behoud van monumentale waarden.

Rijksmonument Ottoland: Advisering en realisatie van verduurzaming van een wooneenheid in een rijksmonumentale boerderij.

Netwerk

A2D Architects

Architectuur vormt een schakel tussen natuur, stad en binnenruimte. A2D Architects wil in haar projecten landschaps-, architectuur- en interieurbeleving in elkaar laten overvloeien. In België onze partner voor het verder uitrollen van WarmBouwen.
Bezoek website A2D Architects

Balanshuis

kbng is partner in Balanshuis.

Balanshuis levert maatwerk op basis van de volgende vier leidende principes:

 1. iedere woning kan energieneutraal of als de eigenaar het wil, nul-op-de-meter.
 2. iedere ingreep in de woning zorgvuldig afwegen op kosten en prestatie.
 3. geen onnodige ‘toeters-en-bellen’ ingrepen.
 4. vernietigen geen bestaande waarde.

Stichting WarmBouwen

De stichting WarmBouwen beheert de Nederlandse licentie op het Europees octrooi dat rust op WarmBouwen. Doel van de stichting is verder onderzoek naar WarmBouwen en het stimuleren van toepassing ervan.
Bezoek website: Stichting WarmBouwen

Els Bet Stedebouwkundige

Bij elke opdracht wordt de locatie, de context en de opgave tot op het bot uiteengelegd. Uitgangspunt is dat een stedebouwkundig plan, als ingreep, nooit op zichzelf staat maar altijd een herdefiniëring van een bepaald gebied in een bredere context is.
Bezoek website: Els Bet Stedebouwkundige

Carin Jannink landschap en stedenbouw

De combinatie van landschapsarchitectuur en stedebouwkunde geeft basis aan de balans tussen stedelijke dynamiek en landschappelijke kwaliteiten.
Bezoek website: Carin Jannink landschap en stedenbouw

Heide Hinterthür

Heide Hinterthür van Topaz architecten heeft zich met name gespecialiseerd in de betekenisvolle toepassing van kleur en materiaal, zowel op schaal van de architectuur als stedebouw.
Bezoek website: Heide Hinterthür

LPB|SIGHT

LBP|SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu tijdens de ontwikkel-, realisatie- en de beheerfase van projecten. Voor ons de specialisten in het rekenwerk achter WarmBouwen maar natuurlijk ook ander vormen van verduurzaming.
Bezoek website: LBP|SIGHT

3TO Architecten

3TO Architecten bestaat sinds februari 1997 als zelfstandig architectenbureau. De disciplines architectuur, stedenbouw, interieurarchitectuur en bouwtechniek zijn allen aanwezig.
Bezoek website: 3TO Architecten

Bouwdynamica

Bouwdynamica benadert binnenklimaat, vermogen en energieverbruik van gebouwen integraal. De adviezen voor verschillende aspecten zijn gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. Bovendien kan met dynamische simulaties het daadwerkelijke gedrag van installaties en het specifieke gebruik van het gebouw worden meegenomen. Dit levert een goed inzicht op in het feitelijk te verwachten binnenklimaat en energieverbruik door het jaar heen, zowel voor doorsnee jaren als uitzonderlijke jaren. bezoek de website van bouwdynamica

Intecad

Intecad staat voor Integraal Technisch Advies op het gebied van duurzaamheid, beveiliging en beheer en onderhoud. De kleuren van deze disciplines in het logo completeren elkaar tot een totaaloplossing. Een totaaloplossing, met een integrale visie op de levensduur van gebouwen.
Bezoek website: Intecad

Carbon Matters

Dit bedrijf richt zich op CO2-reductie van het gehele bedrijfsproces. Gebouwen zijn daar een onderdeel van. Regelmatig voeren wij samen met Carbon Matters onderzoek uit naar CO2-besparing in bedrijven. Wij kijken naar gebouw, zij naar de gehele scope.
Bezoek website: Carbon Matters

EMD-advies

Advies inzake verbouw, restauratie en onderhoud, speciaal gericht op monumenten. Regie voeren op bouw en onderhoud is één van de specialiteiten van EMD. Door gericht te onderhouden zakken de kosten, stijgt de kwaliteit.

Siem Goede

Samen met Siem Goede ontwikkelen wij duurzame, dampopen en niet-destructieve methoden om bestaand vastgoed energieneutraal te maken.
Bezoek website: Siem Goede

Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie

Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie bestaat uit architectuurhistoricus Leon van Meijel, cultureel planoloog Freek Mulder en een netwerk van samenwerkingsverbanden. Wij verrichten onderzoek naar de (steden)bouwkunst uit de negentiende en twintigste eeuw. Onze adviezen bieden inzicht in de cultuurhistorische kenmerken, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van een gebouw of gebied. Dankzij ons motto ‘cultuurhistorie met oog voor de toekomst’ worden wij vaak ingeschakeld bij actuele vernieuwingsopgaven in een historische omgeving.
Bezoek website: Van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie

Ed van den Heuvel/webdesign

Ed van den Heuvel is de ontwerper van de kbng website. Ontwikkeling van internetpresentaties, waarbij de nadruk ligt op goede ontsluiting van de aangeboden content. Het grafische ontwerp moet in zijn eenvoud deze navigatiestructuur duidelijk maken.
Bezoek website: Ed van den Heuvel/webdesign