Energielandschap van de toekomst

[Stedelijk landschap – Zwolle]

Informatie

Een doelgerichte inzending waarin heldere keuzes zijn gemaakt. De inzending biedt een mooi uitgewerkt perspectief op een participatieve uitrol van een infrastructuur van warmtenetten, die aansluit bij wat zich per buurt en per woningtype voordoet aan kansen en opgaven. het warmtenet ligt ondergronds en is niet zichtbaar in de publieke ruimte. In de woningen zelf is sprake van een scala aan duurzaamheidsmaatregelen, afhankelijk van de aard en de staat van het vastgoed en de wensen van bewoners. Zij bepalen zelf het tempo van verduurzaming. De kleinschaligheid van het plan, met buurtaccu’s, is essentieel en maakt het ook door de inzet van WIJbedrijven passend in Zwolle. Maar het is ook toepasbaar in grotere steden. De jury is geïntrigeerd door de wijze waarop de warmtebronnen en warmtevraag worden verbonden via een coöperatieve wijkgedachte. Zij is benieuwd naar de uitwerking en denkt dat het welslagen van dit project een belangrijke bijdrage aan de energietransitie kan leveren. Daarbij merkt zij op dat het hier gaat om een specifiek onderdeel van de energietransitie., namelijk het realiseren van warmtenetten, en dat zijn nieuwsgierig is naar de relatie met (andere) vormen van (grootschalige) energieopwekking die ook noodzakelijk zullen zijn. De inzending is gebaseerd op een heldere analyse en doorrekening van de effectiviteit op basis van de gasprijs voor bewoners. De betaalbaarheid voor allen op termijn wordt aannemelijk gemaakt. het meekrijgen van de bewoners is zowel de belangrijkste faal- als succesfactor. De financierbaarheid vraagt op een politiek besluit en een sluitende businesscase; beide vereisen een haalbaarheidsstudie. overleg met gemeente, waterschap en een mogelijke financier zoals de Bank Nederlandse Gemeenten is een vereist. Behoud van het kleinschalige maatwerk is daarbij cruciaal.


De jury heeft waardering voor de drie inzendingen doch de sterke punten van Zwolle, deelt warmte geven de doorslag in de beoordeling. De jury wijst dit plan aan als winnaar voor het stedelijk gebied. Deze inzending spreekt het meest aan door de wijze waarop zonder nieuwe landsschapspijn of pijn in de stedelijk inrichting voor met name de behoeft aan warmte in woonwijken kan worden bijgedragen aan de acceptatie van de energietransitie. het is aan bestuur en politiek om mee te bewegen en dit voorstel een kans te geven om de beoogde vervolgstappen te kunnen zetten.

uit: Juryrapport Energielandschap van de toekomst